KVKK Aydınlatma Metni

Ticari Elektronik İleti Onayı / Açık Rıza Metni

uzmanseswidex.com tarafından, yeni ürünlerin/hizmetlerin ve kampanyaların tanıtılabilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesine, tarafıma e-posta, SMS ve sesli arama yoluyla ticari elektronik ileti gönderilmesine, bu kapsamda Uzman Ses İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi web sayfası ile paylaştığım telefon numaramın, SMS ve E-posta servis sağlayıcısına aktarılmasına izin veriyorum.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin

Aydınlatma Metni

Uzman Ses İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi, uzmanseswidex.com internet sitesi kullanıcılarımıza ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma Metni ile kullanıcılarımız ilgili kanun ve yönetmelik uyarınca bilgilendirilmektedir.

Veri Sorumlusu:

Uzman Ses İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Kullanıcılara ait kişisel veriler, https://uzmanseswidex.com/ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, web sayfamız tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Uzman Ses’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, https://uzmanseswidex.com’un ve Uzman Ses ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile uzmanseswidex.com’un sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere 6698 Sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kullanıcılara ait kişisel veriler, Uzman Ses web sayfası tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, https://uzmanseswidex.com tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Uzman Ses’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, www.uzmanseswidex.com ve uzmanseswidex.com ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile uzmanseswidex.com’un sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere 6698 Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

Kullanıcıların Konuya İlişkin Rızası

6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesinin 2. fıkrasında sayılan hallerde kişisel verilerin kullanıcıların açık rızası aranmaksızın işlenmesi mümkündür. Buna göre,

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumlarında kullanıcılardan açık rıza alınmasına gerek bulunmamaktadır. Kullanıcıların uzmanseswidex.com üyelik sözleşmesi kapsamında alacakları hizmet, 6698 sayılı Kanunun 5. maddesinin 2/c fıkrası kapsamında yer almaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, kullanıcılardan elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Kullanıcıların Hakları:

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından iletişim sayfamızda yer alan mail adresimiz veya çağrı merkezimiz aracılığıyla tarafımıza bildirilebilir. Firmamız, konuya ilişkin taleplerinizi değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

KVKK Veri Başvuru Formu için tıklayınız

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan böyle “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.) KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVKK Kanunu’nun 13/I. maddesi uyarınca veri sorumlusu olan Uzman Ses’e, bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (‘‘Kurul’’) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. KVK Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kendinizle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
 • Topladığımız bilgilere ilişkin ayrıntıları talep edebilir,
 • Bu bilgilerin ne amaçla toplandığını ve ne şekilde kullanıldığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir veya
 • Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, güncellenmesini veya bunların işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa silinmesini, aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde

Bu çerçevede “yazılı” olarak tarafımıza yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak ve zarfın üzerine veya konuya “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılarak;

·         Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,

 • Noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla,

·         iletisim@uzmanseswidex.com isimli kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.

 

İletişim:

 

Uzman Ses İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi

 

Adres: Ziya Gökalp Caddesi, Köşe Apt., No: 22/7, Kızılay- ANKARA

Telefon: +90 312 430 03 33

E-Posta: uzmansesankara@gmail.com

 

BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurunuz: Adı Soyadı                                                    :

T.C. Kimlik Numarası           :

 

Adres                                        :

 

Cep Telefonu                         :

 

E-Posta Adresi                       :

 

 

Firmayla   Olan                      : İlişkiniz

 

Firmayla   Olan                      : İlişkiniz Sona Erdi mi?

Ziyaretçi

Müşteri

Çalışan

Diğer

BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ

KVK Kanunu’nun 11. maddesine göre veri sorumlusu olan https://uzmanseswidex.com’den talep edebileceğiniz haklar belirtilmektedir. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız, talep ettiğiniz haklara göre tarafımızca değerlendirilerek KVK Kanunu’nun 13/2. maddesi gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (Otuz) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Kanunun 13/3. maddesi uyarınca cevabımız yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza iletilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında talebinizi detaylı olarak aşağıda belirtiniz:

 

BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Firmanıza yapmış olduğum başvurumun değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim. Başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak https://uzmanseswidex.com tarafından işlenmesine izin veriyorum.

 

 

Cevabın Başvuru Formunda belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini talep ederim.

 

Cevabın Başvuru Formunun belirtmiş olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini talep ederim. (E-posta yöntemini seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 

Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname veya noter tasdikli yetki belgesi olması gerekmektedir. Kişinin eşi, babası gibi yakınlarına asla bilgi verilmemektedir.)

 

Başvuruda Bulunan (Kişisel Veri Sahibi) İlgili Kişinin Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza:

ÖNEMLİ NOT: Başvurular, kişinin şahsına ait olmalıdır. Eş, yakın, çocuk vs. adına başvuru yapılamaz.

Uzman Ses, başvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin doğrulama bilgilerini kişiden talep edebilir. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde uzmanseswidex.com, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.